M-ERA.NET CALL

Jste společnost, která se zaměřuje na materiálový výzkum a inovace a uvítáte spolupráci se zahraničními partnery? Plánujete realizovat projekt, který má vysoký potenciál pro uplatnění v novém produktu či službě?

Právě pro vás představujeme mezinárodní výzvu orientovanou na materiálový výzkum a inovace, nově bude podpořen i výzkum pro budoucí technologie baterií v souladu se Zelenou duhodou pro Evropu. Navazuje zaměřením na program EPSILON, tudíž podporuje projekty aplikovaného výzkumu, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách.  Nutná účast alespoň 3 účastníků z minimálně 2 různých zemí.

Jedná se o cofundovou výzvu, která se řídí mezinárodními pravidly společnými pro uchazeče ze všech zúčastněných zemí. Kromě mezinárodních podmínek musí český uchazeč splňovat národní podmínky.

ŽADATEL

 • podnik vystupující jako právnická osoba 
 • výzkumná organizace 
 • fyzická osoba - tj. podnikatel, který vykonává hospodářskou a podnikatelskou činnost 
 • musí být ze zúčastněné země 

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • osobní náklady (včetně stipendií)
 • ostatní přímé náklady (cestovné, odpisy, materiál, drobný hmotný a nehmotný majetek, další provozní náklady, náklady na ochranu práv duševního vlastnictví)
 • náklady na subdodávky (do výše 20 %, pouze výzkumné povahy
 • nepřímé náklady - režie: full cost (skutečně vykázané režie) nebo flat rate (25 % z přímých nákladů)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • Maximální míra podpory na českou část projektu je 85 %.
 • Maximální výše podpory na projekt je 350 000 EUR
 • Projekty předkládané do této společné mezinárodní výzvy se považují za projekty účinné spolupráce.
Účastník Průmyslový výzkum Experimentální vývoj
nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům nejvyšší povolená míra  podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací nejvyšší povolená míra podpory při zohlednění příplatků malým a středním podnikům nejvyšší povolená míra podpory při doložení účinné spolupráce s výzkumnou organizací 
Malé podniky* 70% 80% 45% 60%
Střední podniky* 60% 75% 35% 50%
Velké podniky 50% 65% 25% 40%
výzkumné organizace** 100% 1) 100% 1) 100% 1) 100% 1)

*Malý a střední podnik je vymezen podle definice v Příloze 1 Nařízení

** Uvedená míra podpory je určená pro neekonomické činnosti výzkumných organizací

1) Při respektovaní omezení nejvyšší povolené míry na projekt, která je stanovena individuálně pro každou soutěž. Výzva M-ERA.NET je navázana na program EPSILON, v jehož rámci je nejvyšší mířa podpory na projekt 85%

zdroj: NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0651&from=CS

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • délka projektu max. 36 měsíců (řešení může začít nejdříve v březnu 2022)
 • projekt předkládá mezinárodní konsorcium tvořené minimálně 3 partnery ze 2 zapojených zemí
 • každý partner musí splnit národní podmínky svého poskytovatele, skrze nějž se hlásí a od nějž chce být zafinancován
 • určí se jeden koordinátor
 • uzavření konsorciální smlouvy mezi partnery

 HODNOTICÍ PROCES

 • mezinárodní výzva a poté národní výzvy pro jednotlivé zúčastněné země
 • na základě výsledků mezinárodní výzvy vyhlásí TA ČR veřejnou soutěž pro úspěšné projekty českých subjektů z této výzvy
 • projekty posouzené a vybrané v mezinárodní výzvě již nejsou v národní výzvě hodnoceny z věcného hlediska (ten, kdo byl úspěšný v mezinárodní výzvě, uspěje i v národní).

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru