PORADENSTVÍ

Výzva podporuje malé a střední podniky, které usilují o certifikaci svých výrobků a malé a střední podniky, které chtějí zefektivnit nakládání s vodou a za tímto účelem si chtějí nechat vypracovat vodní audit. Dotace ve výši 50 % podporuje nákup poradenských služeb s těmito aktivitami spojených.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • nákup poradenských služeb pro MSP, které budou zacílené na získání nových certifikátů potřebných pro podnikání a průmysl (certifikace výrobků, procesů, systémů řízení atd.); počet typů certifikátů, resp. počet poradenských služeb, které bude pro získání různých typů certifikátů v rámci jednoho projektu žadatel čerpat, není omezen; výstupem projektu bude certifikát, který žadatel předloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu
 • nákup poradenských služeb pro MSP zacílených na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků dle metodiky hodnocení využívání vody na úrovni podniků, která povede k dosažení úspory vody v rámci podnikatelské činnosti; výstupem projektu bude buď získání značky Odpovědného hospodaření s vodou (OHV) nebo provedení doporučených návrhů opatření dle Metodiky pro dosažení hospodárnějšího užívání vod v podniku‘ doklady žadatel doloží nejpozději do konce udržitelnosti projektu

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • nákup externích poradenských služeb poskytovaných externími k této činnosti oprávněnými poradci, které usnadní získání nových certifikátů a zpracování výstupů ve formě technické dokumentace
 • nákup externích poradenských služeb zaměřených na zpracování vodního auditu

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • min. ve výši 50 tis. Kč a max. do výše 1 mil. Kč
 • dotace je vypočtena jako 50 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 • malé a střední podniky 

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu
 • nejzazším termínem pro ukončení projektu je 31.5.2023
 • v rámci jedné předložené žádosti nemůže žadatel žádat o podporu současně na aktivitu a) i b); v případě zájmu o aktivitu a) i b) musí předložit žádosti samostatně
 • každý žadatel je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 5 projektů na jedno IČ - maximálně 3 žádosti na aktivitu a) a maximálně 2 žádosti na aktivitu b) – ale na odlišná místa realizace
 • poradenské služby nesmí poskytovat dodavatel, který je spřízněný s žadatelem či certifikační orgán, u kterého bude žadatel žádat o vydání certifikátu


CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru