Nový energetický program THÉTA

03. 09. 2017

Vyhlášení první veřejné soutěže nového energetického programu Technologické agentury ČR THÉTA je očekáváno na konci října roku 2017 se zahájením poskytování podpory v roce 2018. Neváhejte tak s přípravou a využijte šance na získání této dotace!

Cílem programu je přispět k celkové modernizaci v energetickém sektoru. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky se zaměřením na:

 • podporu projektů ve veřejném zájmu,
 • nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi,
 • podporu dlouhodobých technologických perspektiv.

Harmonogram

Předpokládaný termín vyhlášení 1. veřejné soutěže je konec října 2017. Následně se předpokládá vyhlášení veřejné soutěže každoročně v letech 2018 až 2023.

Žadatelé

 • podniky – právnické i fyzické osoby,
 • výzkumné organizace – právnické osoby.

PODPROGRAMY

Pro účely dosažení cíle je program členěn na tři podprogramy podle zaměření a rozsahu s tím, že se vzájemně podporují a doplňují.

Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

Cílem podprogramu je zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy a tvorby strategických a koncepčních dokumentů, a to prostřednictvím podpory výzkumu a vývoje v oblasti energetiky se zaměřením na podporu projektů výzkumu a vývoje ve veřejném zájmu. V tomto ohledu se jedná zejména o podporu výzkumu a vývoje v oblasti spolehlivosti a technologického rozvoje jaderných zařízení, energetické regulace a v dalších relevantních oblastech odvětví energetiky.

Podprogram 2 – Strategické energetické technologie

Cílem podprogramu je přispět ve střednědobém a dlouhodobém horizontu k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály, a to prostřednictvím podpory výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetických technologií a systémových prvků s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech a službách. Podprogram (respektive celý program) v tomto ohledu také reflektuje potřebu sektorového přístupu v oblasti energetiky.

Podprogram 3 – Dlouhodobé technologické perspektivy

Cílem podprogramu je podpora dlouhodobých technologických perspektiv v energetice, které budou realizovány prostřednictvím výzkumných a vývojových aktivit zejména výzkumných organizací. Bude se jednat mimo jiné o (zpravidla dlouhodobé) projekty aplikovaného výzkumu (se zahrnutím nezbytných činností orientovaného základního výzkumu), u kterých se neočekává okamžitá aplikace, a které budou podporovat systémová energetická řešení.

Způsobilé výdaje

 • Osobní náklady: výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál v rozsahu nezbytném pro účely projektu; jedná se o osobní náklady
 • Náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a po dobu, kdy jsou využívány pro účely projektu. Jestliže nejsou tyto nástroje a vybavení používány v rámci projektu po celou dobu své životnosti, jsou za způsobilé náklady považovány pouze daňové odpisy za dobu trvání projektu
 • Náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty, náklady na poradenské a rovnocenné služby
 • Dodatečné nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, vzniklé bezprostředně v důsledku projektu.

Výše dotace

Celkové výdaje státního rozpočtu na program THÉTA jsou ve výši 4000 mil. Kč Předpokládaná průměrná míra podpory celkově za program je 70 %. Nejvyšší povolená míra podpory na projekt u podprogramu 1 a podprogramu 3 je 100 %, u podprogramu 2 pak 80 %.

 • maximální míra podpory je 60 % celkových nákladů (u projektů se specifickými cíli v oblasti životního prostředí je možné dosáhnout na podporu až 80%),
 • maximální výše podpory: 3 000 000 EUR.

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru