PROGRAM EPSILON: 4. veřejná soutěž je již vyhlášena!

28. 02. 2018

Další veřejná soutěž programu EPSILON je již vyhlášena. Tentokráte jsou očekávány návrhy projektů zaměřené nejen na definované prioritní výzkumné cíle, ale i na Průmysl 4.0 a autonomní mobilitu.

Program EPSILON se zaměřuje na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje. Pokud tak plánujete realizovat výzkumný či vývojový projekt, jehož výsledek má vysoký potenciál pro rychlé uplatnění v nových produktech, výrobních postupech či službách, tento program je určen právě pro vás.

Způsobilými výdaji jsou osobní náklady, investice ve výši odpisů, ale i ostatní přímé i nepřímé náklady. Maximální míra za projekt činí 60 %. Neváhejte se na nás obrátit s vašimi projektovými záměry!

Harmonogram čtvrté veřejné soutěže

 • Vyhlášení veřejné soutěže: 28. 2. 2018
 • Ukončení příjmu žádostí: 12. 4. 2018
 • Vyhlášení výsledků: do 30. 9. 2018

 Soutěžní lhůta začíná v 9:00 hod 1. 3. 2018 a končí 12. 4. 2018:

 • Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30 hod.
 • Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR.
 • Doklady k prokázání způsobilosti budou přijímány do 23:59:59 hod prostřednictvím datové schránky TA ČR.

 Žadatelé:

 • podniky – právnické osoby, které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky,
 • výzkumné organizace – které řeší projekt samostatně nebo ve spolupráci s dalšími účastníky a prokáží schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných prostředků.

 Výše dotace:

 • maximální výše podpory: 3 000 000 EUR.

 Maximální míra podpory na celý projekt je stanovena na 60 %.

Cíl programu směřuje k podpoře zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v energetice, životním prostředí a dopravě. Pro účely dosažení cíle je program rozčleněn do 3 podprogramů:

 • Podprogram 1 - Znalostní ekonomika (180 mil. Kč)
 • Podprogram 2 - Energetika a materiály (160 mil. Kč)
 • Podprogram 3 - Životní prostředí (160 mil. Kč)

V programu mohou být podporovány pouze projekty, jejichž výstupem bude alespoň jeden z následujících druhů:

 • Fprum - průmyslový vzor
 • Fuzit - užitný vzor
 • Gprot - prototyp
 • Gfunk - funkční vzorek
 • Nlec - léčebný postup
 • Nmap - specializovaná mapa s odborným obsahem
 • Nmet - certifikovaná metodika
 • Npam - památkový postup
 • P - patent
 • R - software
 • Zpolop - poloprovoz
 • Ztech - ověřená technologie

Výsledky, které nebudou uznány poskytovatelem jako jediný výsledek v daném projektu, ale pouze v kombinaci s alespoň jedním dalším výsledkem uvedeným ve výčtu druhů výsledků výše, jsou výsledky druhu:

 • Hleg – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
 • Hneleg – výsledky promítnuté do směrnic a předpisů nelegislativní povahy závazných v rámci kompetence poskytovatele.

Způsobilé náklady:

 • osobní náklady,
 • investice (část pořizovací ceny dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, která je rovna výši odpisů odpovídající délce trvání),
 • náklady na subdodávky,
 • ostatní přímé náklady (náklady na duševní vlastnictví, materiál, služby a drobný hmotný a nehmotný majetek, náklady na provoz, část odpisů, cestovní náklady, stipendia),
 • ostatní nepřímé náklady (režie).

 Ostatní podmínky:

 • Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 10. 2018 a nejpozději 1. 3. 2019.
 • Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je maximálně 48 měsíců.
 • Nejzazší termín ukončení řešení projektů je 28. 2. 2023.
 • Ke každému plánovanému výsledku uvedenému v návrhu projektu je vyžadována jedna povinná příloha, a to průzkum trhu. Výjimku tvoří výsledek druhu P - patent, kde je vyžadováno doložení průzkumu trhu včetně patentové rešerše; a výsledek druhu Nmet - certifikovaná metodika, kde je povinnou přílohou potvrzení certifikačního orgánu.
 • Ve 4. veřejné soutěži programu EPSILON je zavedena role tzv. aplikačního garanta, jehož hlavní úlohou je přispět k tomu, aby výsledek řešení projektu byl aplikovatelný a také následně aplikovaný v praxi. V každém návrhu projektu musí být alespoň jeden aplikační garant nebo může být aplikačních garantů více. Aplikační garant vystupuje jak při přípravě návrhu projektu, tak v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi. Aplikační garant musí mít sídlo v České republice. 

 

      


  

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru