Technologie – Průmysl 4.0: Nová příležitost pro modernizaci výroby

06. 12. 2017

Malé a střední podniky mohou využít zcela nové šance pro modernizaci své výroby. 

VII. Výzva programu Technologie OP PIK cílí na podporu digitální transformace. Od února 2018 tak bude možné žádat o dotační prostředky na technologie využívající nebo podporující prvky robotizace, virtuální reality, specializovaných CAD a řady dalších oblastí. Pořídit tak můžete kupříkladu výrobní i nevýrobní zařízení - stroje, technologie, HW a vybavení, ale také patentové licence či uplatnit náklady na SW. 

Neváhejte tak získat podporu, a to až do výše 45 %.

Rádi vám se zapojením do dotačního světa pomůžeme!

HARMONOGRAM

Vyhlášení výzvy: 5. 12. 2017 

Příjem žádostí: 12. 2. 2018 – 14. 5. 2018 (Vzhledem k očekávanému vysokému zájmu o tento program, je možné, že bude příjem žádostí ukončen již po 14 dnech).

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • Dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu,
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW, programy, data, databáze v rámci předmětného projektu,
 • výdaje na pořízení provozních souborů, přičemž provozním souborem se míní souhrn strojů a zařízení včetně jejich montáží a inventáře investičního charakteru, který slouží k zajištění dílčího samostatného technologického celku a je uváděn do provozu v souvislém čase.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie. 

 • Výrobní technologie - technologie sloužící k přímé produkci výrobku nebo jeho částí nebo polotovaru, který je dále zpracováván. Jedná se o technologii, která využívá hmotné vstupy, které dále modifikuje. Modifikace probíhá působením energie (např. mechanické, tepelné, elektrické apod.), jiných hmotných vstupů (např. chemických látek), stárnutím (změnou v čase) nebo působením mikroorganismů atd. 

  Typickými příklady jsou: obráběcí, tvářecí, dělící stroje, vstřikolisy, ohraňovací stroje, reakční tanky, destilační kolony, kalící a žíhací pece, tanky na stárnutí, fermentaci, pasterizaci, zpracovávací, plnící a balící linky atd. 
 • Nevýrobní technologie - technologie, která je podpůrná k výrobní technologií, ale neprovádí změnu zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:
  1) zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd. 
  2) diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí související s výrobní oblastí.
  3) infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat. 
  4) technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.

  Typickými příklady
  jsou technologie jsou např. měřící přístroje (mechanické i optické), přípravky, kalibry, skenery, kamery, čtečky kódů, čipy, čtečky čipů, zakabelování prostoru firmy nebo vybudování firemní wifi sítě včetně koncových připojení, nebo jejich posílení, automatické nebo autonomní manipulační a dopravní vozíky, palety a přepravky včetně proložek uzpůsobených pro výrobní proces osazených kódem nebo chipem, senzory, sondy, čidla na výrobních strojích sloužících ke zproduktivnění výrobního i nevýrobního procesu nebo zvýšení jakosti, spolehlivosti, možnosti prediktivní údržby, kontroly, třídění, ergonomie apod., obrazovky sloužící k informování nebo varování zaměstnanců, managementu, údržby apod.
  Výdaj musí vzniknout nejdříve v den přijatelnosti projektu – tj. den podání žádosti o podporu.

 MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • Míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků,
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč,
 • příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů, buď z vlastních zdrojů, nebo prostřednictvím externího financování.

 ŽADATEL       

 • Podnikající fyzická a právnická osoba, která je malým a středním podnikem (nutné mít uzavřená 3 účetní období), 
 • podporována bude ekonomická činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností podle CZ-NACE,
 • území České republiky, mimo území hl. m. Prahy,
 • projekt bude realizován v hospodářsky problémových regionech definovaných usnesením vlády ČR č. 344/2013 nebo č. 952/2013 nebo v okresech s podílem nezaměstnaných osob vyšším, než je průměrný podíl nezaměstnaných osob v ČR,
 • rozhodující pro posouzení místní přijatelnosti je místo realizace projektu (nemusí být nutně zároveň i sídlem žadatele).

 SPECIFIKA

 • Každý žadatel (1 IČ) je v této Výzvě oprávněn předložit maximálně 1 projekt,
 • nejzazším termínem pro ukončení projektu je 30. 9. 2019,
 • realizací projektu dojde k propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. 

Realizací předkládaného projektu dojde k posunu v minimálně 3 následujících oblastech:  

o   Infrastrukturní vrstva zajišťující propojitelnost (propojení prvků - kabel, wifi, atd.)    

o   Infrastruktura zajišťující sběr relevantních dat (traceabilita toku – identifikace prvků systému (senzory/čidla/čipy/čtečky/kamery), výrobní operace i monitoring pohybu výrobků/palet, odlišení výrobních dávek, monitoring stavu zařízení/opotřebení nástrojů, zjišťování kvalitativních parametrů produktů a procesů, datová úložiště, atd.)

o   Datová vrstva  (data jsou agregována, čištěna, zpracovávána, využívána pro optimalizaci procesů a komunikaci mezi prvky systému, jednoduchá nebo pokročilá analytika, MES systém, CAM, atd.)    

o   Využití datové vrstvy při řízení průběhu zakázky  (využití informací v datové vrstvě pro příjem objednávky, její rozpracování do interních výrobních objednávek, vazba na sklady, výdejny nástrojů, výstupní kontrolu, balení, tvorba expediční dokumentace a faktur, vizualizace stavu zakázky pro potřeby výrobních a nevýrobních pracovníků)    

o   Využití pokrokových digitálních nástrojů ve vývoji, v předvýrobních etapách a propojení v dodavatelsko-odběratelských řetězcích (žadatel využívá SW pro konstrukci, výpočty, optimalizaci ve vývoji a přípravě výroby, optimalizaci a simulaci výrobních technologií, kapacitní plánování, rozpracování návazných podkladů v technické přípravě výroby a řízení jakosti, příjem informací od svých dodavatelů v digitální podobě)    

o   Využití výstupů z datové vrstvy v povýrobních etapách (využití dat z předvýrobních a výrobních etap k ukončování zakázky a optimalizaci nákladů, vyhodnocování zakázky, ERP systém, provázanost na finance, logistiku, skladové hospodářství)    

o   Využití programových algoritmů a velkých dat pro údržbu a řízení jakosti (sbíraná data jsou vyhodnocována vyššími algoritmy - korelační analýzy, AI, BigData, Machine Learning, prediktivní analýzy, rozšířená/virtuální realita – aplikace pro údržbu, zobrazování stavu stroje, simulace opotřebení, atd.) 

o   Komunikační platforma, automatizovaná obsluha výrobních a nevýrobních technologií, progresivní výrobní technologie (manipulátory zajišťující pohyb produktu/polotovaru do a z výrobního a nevýrobního zařízení, mezi nimi, výměna nástrojů, měřidel atd.; 3D tisk, aditivní výroba atd.)

   

 

 

Díky nám se zorientujete v možnostech získání podpory ve formě dotace EU či investiční pobídky pro vaše podnikání. Pomáháme projektům, které mají smysl. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru