NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Patří mezi vaše hlavní cíle podpora způsobů nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, podpora příprav k recyklaci odpadu a nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu, podpora odděleného sběru odpadů, systémů odděleně sbíraných specifických druhů odpadů a tzv. „door-to-door“ systém? Pak je právě vám určen tento program.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • výstavba a modernizace – budování sběrných dvorů, třídících linek nebo bioplynových stanic, zařízení technologií pro dovodnění čistírenských kanálů, výstavba a obnova zařízení na energetické a materiálové využití odpadů a technologie na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod
 • výroba a provoz – výroba paliv z odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady a svoz a separace komunálního odpadu

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

 • stavební práce a související služby
 • nákup hmotného majetku (zařízení) a nehmotného majetku
  • zařízení na třídění, úpravu, recyklaci nebo jiné využití odpadů
  • zařízení, která jsou součástí systémů odděleného sběru a svozu odpadů včetně shromažďovacích prostředků a účelových zařízení pro manipulaci a přepravu odpadů
  • zařízení na nakládání s nebezpečnými odpady, která vedou ke snížení nebo odstranění nebezpečných vlastností
  • vybavení sběrných dvorů, překladišť atd.
  • vybavení nebo rekonstrukce stávajících zařízení
  • počítačové vybavení a programy pro řízení provozu zařízení pro nakládání s odpady
 • zkoušky a dokumenty
 • zpracování komplexní analýzy nákladů a přínosů (CBA) u velkých projektů
 • zpracování analýzy potenciálu produkce odpadů

MÍRA A VÝŠE PODPORY

 • 125 tisíc – 500 milionů Kč na jeden projekt

podporovaná aktivita

typový projekt

míra podpory

3.2.1 – Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů

Sběrné dvory

85 %

Oddělený sběr (pouze nádoby)

85 %

Separace a svoz odpadů (nádoby vč. svozových prostředků)

25 %

Dotřiďovací a třídicí linky

85 %

3.2.3 - Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury

Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů

85 %

3.2.4 - Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s NO vč. zdravotnických odpadů

Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů

85 %

ŽADATEL

 • o dotaci mohou požádat jak podnikatelské, tak nepodnikatelské subjekty, zejména obce a kraje, příspěvkové organizace, státní podniky, veřejnoprávní instituce, vysoké školy a školská zařízení, z území celé ČR

 VYBRANÉ PODMÍNKY PROGRAMU

 • jako svozový, manipulační nebo energetický prostředek nelze podpořit traktor, traktorbagr nebo malotraktor
 • nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023
 • žadatel o podporu/příjemce podpory je následně povinen ponechat předmět podpory ve svém vlastnictví alespoň po dobu 5 let
 • součástí podkladů musí být analýza potenciálu produkce příslušných druhů materiálů a odpadů, s nimiž se bude v rámci projektu nakládat
 • projekt musí mít vyhovující ekonomické hodnocení
 • výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle Pokynů pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP, podle toho, který předpis je relevantní

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru