ÚSPORY ENERGIE

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.Cílem programu je podpora snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru pomocí podpory opatření vedoucích ke úspoře konečné spotřeby energie. V další výzvě jsou do podpory nově zahrnuta i komerční turistická a volnočasová zařízení. Kontaktujte nás pro více informací.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace (nutnost následné implementace ČSN EN ISO 50001)
 • modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů (pouze v případě náhrady zastaralých technologií za nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod (LED)
 • snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla)
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy – maximální možný instalovaný výkon fotovoltaického systému je 1 MWp)
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie nebo chladu pro vlastní spotřebu podniku (výroba nesmí být vyšší než spotřeba)
 • instalace akumulace elektrické energie (akumulátor musí být provozován v energetickém hospodářství, které má vlastní zdroj elektrické energie z OZE (např. FVE), nebo z KVET (mimo uhlí, LTO, TTO)

Podporovány nejsou VaV projekty, rekonstrukce bytových, rodinných a veřejných budov, modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro distribuci či úspora pohonných hmot.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti o podporu (vyjma výdajů na projektovou dokumentaci a energetický posudek), musí být před proplacením dotace prokazatelně zaplaceny příjemcem, musí být doloženy průkaznými účetními doklady. Výdaje jsou způsobilé do úrovně hodnoty cen obvyklých na trhu (nutnost doložit cenové nabídky).

 • dlouhodobý hmotný majetek (rekonstrukce/technické zhodnocení stavby, ostatní stroje a zařízení včetně řídicího SW, technologie)
 • dlouhodobý nehmotný majetek (pokud je nezbytný k řádnému provozování dlouhodobého majetku),
 • inženýrská činnost
 • energetický posudek (de minimis podpora)
 • projektová dokumentace stavby (de minimis podpora)
 • náklady na organizaci výběrového řízení (de minimis podpora)

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů, v minimální výši 0,5 mil. Kč, v maximální výši 15 mil. EUR.

 • malý podnik - 50 % ze způsobilých výdajů
 • střední podnik - 40 % ze způsobilých výdajů
 • velký podnik - 30 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 •  malý, střední či velký podnik

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • nebude podpořen projekt, který neprokáže úsporu energie
 • závazný indikátorsnížení konečné spotřeby energie u podpořených subjektů
 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
 • finanční zdraví žadatele vyjádřené zjednodušeným ekonomickým hodnocením nesmí být nižší než 5 bodů
 • příjemce se řídí Pravidly způsobilosti výdajů a Pravidly povinné publicity
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná (př. nájemní smlouva) práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován
 • V dané budově musí převažovat (min 60 %) činnosti odpovídající podporovaným aktivitám CZ-NACE dle výzvy
 • V rámci projektu lze uplatnit pouze jedno místo realizace (jedno energetické hospodářství a ucelené území dle katastrální mapy)
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů a instalace fotovoltaického systému bude podpořena pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření (komplexní projekt není kombinace těchto opatření: instalace fotovoltaického systému, akumulátoru elektrické energie, solárních termických panelů a modernizace soustav osvětlení)
 • podpořeny nebudou projekty zaměřené na rekonstrukci/výstavbu zdroje kombinované výroby elektřiny a tepla a monovýroby tepla, která využívá jako palivo uhlí včetně spoluspalování uhlí a biomasy
 • projekty obsahující návrh na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla budou podporovány pouze v případě, pokud splní kritéria pro vysokoúčinnou výrobu elektřiny a tepla podle vyhlášky č. 37/2016 Sb.
 • projekt nebude podpořen, pokud bude mít měrné způsobilé výdaje vyšší než 25 tis. Kč na úsporu 1 GJ
 • v případě, že výrobna elektřiny z KVET a fotovoltaických systémů je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy, nesmí dodat do přenosové nebo distribuční soustavy více než 20 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny
 • projekt nesmí být financován provozní podporou OZE
 • podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace, která se týká spalování paliv v zařízeních s celkovým jmenovitým příkonem vyšším než 20MW
 • podpora nebude poskytnuta na spolufinancování zařízení, na něž se vztahuje směrnice o průmyslových emisích, která je použitelná na zařízení pro výrobu energie a dálkové vytápění nad 50 MW
 • v případě projektu, který bude využívat dřevní biomasu, je nutno zajistit udržitelné dodávky z lokálních zdrojů
 • V případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov musí budova po realizaci projektu plnit minimálně parametry energetické náročnosti podle požadavků definovaných § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.
 • Po realizaci projektu musí budova plnit minimálně parametry energetické náročnosti budov podle požadavků definovaných § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky č.78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov).
 • V rámci zpracovaného energetického posudku musí být, v případě realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov jednoznačně definována povinnost na vyregulování otopné soustavy.
 • Projekt nesmí být realizován na pozemku, kde stojí stavba, která má způsob využití typu: objekt k bydlení, bytový dům, rodinný dům (lze však stavba pro rodinnou rekreaci).
 • v případě aktivity snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů musí být dodrženo:
  • roční produkce nového zařízení nesmí překročit roční produkci nahrazovaného zařízení; pokud dojde k překročení roční produkce, musí být způsobilé výdaje kráceny
  • zařízení musí být nové a současně musí být prokazatelné, že nahrazovaná zařízení již nejsou používána
 • každý žadatel je oprávněn v rámci výzvy předložit neomezený počet projektů
 • příjemce dotace je povinen zachovat investici, vykonávat podpořenou aktivitu a používat podpořený majetek po dobu nejméně 5 let (3 roky pro MSP) od ukončení projektu
 • výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek nebo dle aktuálních Pravidel pro výběr dodavatelů, podle toho, který předpis je relevantní
 • nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 3. 2023

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru