TECHNOLOGIE - pro začínající podniky

Jste začínající malý podnik, který vzniknul v období mezi 1. 1. 2014 a 31. 12. 2017 a plánujete pořídit nové výrobní technologie? Potřebujete pomoci s růstem vaší výrobní kapacity? S podporou z programu Technologie si můžete pořídit například CNC stroj včetně příslušenství a montáže, montážní linku, nebo nutné softwarové vybavení, jako je například CAD/CAM systém, ERP či CRM systém a k tomu související hardware (server, PC, tiskárna, router, atd.).     

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Musí být vynaloženy nejdříve v den podání žádosti, majetek musí být nový.

 • dlouhodobý hmotný majetek – nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení,
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu

MÍRA A VÝŠE PODPORY

Dotace ve výši 450 tis. Kč – 1 mil. Kč, 45 % ze způsobilých výdajů

ŽADATEL

 • malé podniky vzniklé v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně)
 • musí mít zapsány skutečné majitele dle §4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb. do evidence skutečných majitelů rejstříkového soudu
 • nemá ve vlastnické struktuře vlastníky registrované v daňových rájích
 • je registrován jako poplatník daně z příjmu po dobu 2 let v některém z členských států EU
 • nemá neuhrazené finanční závazky vůči vybraným institucím a svým zaměstnancům

VYBRANÉ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE

 • projekt musí být realizován na území ČR mimo území hl. města Prahy
 • projekt nesmí být zahájen před datem podání žádosti o podporu 
 • podporovány jsou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly CZ-NACE dle výzvy
 • žadatel musí jednoznačně prokázat vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován (například nájemní smlouva)
 • doba udržitelnosti (povinnost zachovat investici, vykonávat podpořenou aktivitu a používat podpořený majetek) – 3 roky od ukončení projektu
 • smlouvy s dodavateli strojů a zařízení nesmí být uzavřeny před datem podání žádosti o podporu
 • výběrová řízení na dodavatele musí být provedena v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, případně dle Pravidel pro výběr dodavatelů, podle toho, který předpis je relevantní
 • každý žadatel je oprávněn předložit maximálně 1 projekt

 

CHCI KONZULTACI ZDARMA

Díky nám se zorientujete v dotačních příležitostech pro vaše podnikání. Jsme kvalitním partnerem projektů, které jsou zaměřeny na inovace, průmysl 4.0, udržitelný rozvoj, environmentální ohleduplnost či cirkulární ekonomiku. Spojte se s námi a nastartujte svůj podnikatelský růst.

Zavoláme Vám Zavoláme Vám

V pracovní dny 9 - 17 hod.
724 592 085

nebo nám zanechte číslo a my
Vám zavoláme zpět

Odesláním souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů.

Nahoru