Digitální podnik – Technologie 4.0 – prodlouženo!

Chcete si pořídit inteligentní sklad pro vaši výrobu? Sledovat stav nedokončené výroby pomocí čárových kódů a zefektivnit proces díky automatickým podavačům a manipulátorům? Zavádíte ve firmě prvky digitální transformace, automatizace a robotizace? Chcete se posunout na vyšší úroveň díky zavádění prvků průmyslu 4.0?

Jistě vás bude zajímat dotační program Digitální podnik – Technologie 4.0, jehož první výzva je právě vyhlášena.

Cílem tohoto programu je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace. Dotace cílí na technologie využívající nebo podporující prvky robotizace, virtuální reality, specializovaných CAD a dalších oblastí.

Oproti předchozím výzvám z programu Digitální a Virtuální podnik je tato výzva kolová. To znamená, že vyhodnocení všech projektů proběhne najednou až po uzavření výzvy. Není tedy důležité žádost o dotaci připravit rychle, ale naopak se zaměřit na vysokou kvalitu žádosti a přidanou hodnotu vašeho projektu. Nepodceňte tedy přípravu a získejte dotaci s námi!

Podporované aktivity tohoto programu:

Díky tomuto programu si můžete pořídit technologie a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0: nové stroje, technologická zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací – informačním systémem.

Podpořeny budou projekty, které mají stanovenou strategii dalšího rozvoje v oblasti digitální transformace společnosti prostřednictvím pořízení nových technologických zařízení a vybavení, která musí být propojena se stávajícími nebo nově pořizovanými technologiemi informačním systémem (IS či ERP, MES, MIS) a jeho dalšími implementovanými moduly integrující všechny nebo většinu oblastí podnikové činnosti, především plánování a řízení výroby, zásoby, nákup, prodej, finance, personalistika atd. V případě, že společnost žadatele nedisponuje obdobným informačním systémem, je povinna takový systém pořídit a implementovat v rámci projektu.

Příklady výstupů projektu:

 • zefektivnění řízení výroby
 • optimalizace skladových zásob (inteligentní sklady – automatizovaný dopravní systém, regálový či shuttle systém, automatický skladový systém – automatické vychystávání, kontrola stavu zásob a objednávání)
 • rozšíření diagnostiky poruch a predikce údržby
 • vyšší flexibilita a modularita výroby – automatické podavače, dopravníky
 • monitorování pohybu výrobků výrobním procesem
 • vyšší bezpečnost
 • komplexní řešení pro měření
 • moderní zasíťování společnosti optickou sítí
 • systém pro sledování nedokončené výroby (čárové kódy)
 • pořízení moderního ohraňovacího lisu a jeho příslušenství pro programování a automatizaci
 • upgrade a rozšíření funkcionalit ERP systému
 • licence CAD/CAM

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace.

Žadatel

 • malé a střední podniky mimo území Prahy

Na co lze dotaci získat

 • Dlouhodobý hmotný majetek – výrobní technologie a nevýrobní technologie: stroje, zařízení, technologie, HW, lokální sítě a vybavení včetně souvisejícího software, výdaje a dodávky související s instalací technologií a budováním sítí v případě, že tyto výdaje budou zaúčtovány k příslušné technologii či hardware
 • Dlouhodobý nehmotný majetek: náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a náklady na SW s vazbou na technologie a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu (např. CAD/CAM systémy, ERP včetně CRM, licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how, další specifický software pro optimální fungování projektu)
 • Software
 • Služby
 • Školení: za účelem získání mezinárodního certifikátu v oboru IT a průmyslové IT

Výše dotace

 • Způsobilé výdaje musí být v minimální výši 5 mil. Kč a v maximální výši 50 mil. Kč.
 • Výše dotace je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů, v závislosti na velikosti podniku a místu realizace:

Chcete získat dotaci právě z tohoto programu? Získejte ji s námi! Rádi vám sdělíme více v rámci nezávazné konzulatce, která je zdarma. Ozvěte se nám!