Investiční pobídky

Plánujete významné investice do výrobních technologií, nemovitostí, technologických center nebo do center sdílených služeb? Rádi byste založili výzkumně-vývojové centrum? Chystáte se vytvářet nová pracovní místa? Využijte možnosti podpořit svou investiční akci pomocí pobídky.

Pomůžeme vám zohlednit specifika vašeho záměru a regionu a doporučíme investiční pobídku ideální pro váš podnik. Zpracujeme spolu s vámi veškerou dokumentaci k projektu a zajistíme za vás komunikaci s příslušnými orgány. Systém hodnocení je průběžný, žádost o investiční pobídku lze tedy podat kdykoliv.

Podporované aktivity

 • Zpracovatelský průmysl: zavedení, zvýšení výroby nebo rozšíření výrobního sortimentu, změna celkového výrobního postupu (CZ-NACE sekce C)
 • Technologická centra: vybudování, zvýšení kapacity nebo rozšíření výzkumného a vývojového centra
 • Centra strategických služeb: zahájení činnosti, zvýšení kapacity nebo rozšíření výstupu o nové služby v rámci center pro tvorbu softwaru, datových center se zaměřením na ukládaní, třídění a správu dat, high-tech opravárenských center, center sdílených služeb

Míra a výše podpory

Výše finanční podpory je vypočtena jako relevantní % ze způsobilých výdajů v závislosti na velikosti podniku a regionu:

 • malé podniky 40 % – 60 % ze způsobilých výdajů
 • střední podniky 30 % – 50 % ze způsobilých výdajů
 • velké podniky 20 % – 40 % ze způsobilých výdajů

Lépe si míru podpory představíte na následující tabulce:

Žadatel

Podnikající právnická nebo fyzická osoba, která má v rámci svého podnikání alespoň 2 skončená účetní nebo zdaňovací období se záměrem realizovat investici v oblasti technologických center, center strategických služeb a zpracovatelského průmyslu.

Na co lze investiční pobídku získat

 • sleva na dani z příjmů právnických osob po dobu 10 let
 • převod pozemků včetně infrastruktury za zvýhodněnou cenu
 • hmotná podpora vytváření nových pracovních míst 
 • hmotná podpora na školení nových zaměstnanců 
 • hmotná podpora na pořízení majetku
 • osvobození od daně z příjmu

Podmínky programu

 • Nezahájení prací na projektu před podáním záměru
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Zachování majetku a pracovních míst po celou dobu čerpání pobídek, nejméně však 5 let
 • Realizace investiční akce na území České republiky, vyjma Prahy
 • Splnění podmínek do 3 let od udělení investičních pobídek

Máte-li zájem o více informací o investičních pobídkách, neváhejte se na nás obrátit. Úvodní konzultace je zdarma.