Partnerství znalostního transferu

Chcete posílit mobilitu a rozvoj transferu znalostí mezi vaší firmou a akademickou sférou a urychlit své inovační procesy? Druhá výzva Partnerství znalostního transferu může být právě pro vás.

Podporované aktivity

Cílem je vytvoření partnerství mezi podnikem a znalostní organizací za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup, a to za účasti absolventa magisterského či doktorského studia.

Podporovány jsou následující aktivity:

 • zavádění pokročilých technologií v podniku
 • vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu
 • zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Kdo může o dotaci zažádat

O dotaci si mohou zažádat malé či střední podniky.

Na co lze dotaci získat

Mezi způsobilé náklady pro MSP patří:

 • hardware a sítě (výpočetní technika pro asistenta znalostního transferu)
 • stroje a zařízení (testování a laboratorní zařízení, nikoli výrobní zařízení)
 • software a data (vybavení pro asistenta)
 • osobní náklady
 • nepřímé (režijní) výdaje

Způsobilé náklady pro Znalostní organizaci zahrnují:

 • osobní náklady
 • cestovné
 • semináře, workshopy, služby expertům, přístup k informacím a databázím
 • nepřímé (režijní) výdaje

Výše dotace

Celkové způsobilé výdaje se pohybují v rozmezí 1,5–12 mil. Kč. Žadatel musí partnerské organizaci poskytnout finanční příspěvek ve výši alespoň 15 % způsobilých výdajů partnerské organizace související s projektem.

Chcete využít možnosti transferu znalostí? Domluvte si s námi schůzku a svěřte přípravu projektu do našich rukou.

Chci konzultaci zdarma