Přehled dotačních příležitostí v roce 2022

Rok 2022 bude nabitý novými dotačními programy a ač některé termíny výzev nejsou stále stanoveny, připravily jsme pro vás alespoň přehled všech příležitostí, které v následujícím roce očekáváme. S námi vám žádná příležitost neunikne!

Národní plán obnovy

Jeho cílem je nastartovat českou ekonomiku po následcích pandemie COVID-19. Zapojit se mohou malé, střední i velké podniky včetně těch pražských. Vyhlášení prvních výzev očekáváme hned na začátku roku.

 • Cirkulární řešení v podnicích – Chcete zpracovávat vlastní odpadový materiál a dále ho používat ve výrobě? Dotace může pokrýt např. investice do technologií na získávání, zpracování a využití druhotných surovin.
 • Úspora vody v průmyslu – Cílíte na úsporu vody ve výrobním procesu? Můžete získat dotaci např. na technologické řešení pro optimalizaci spotřeby vody, snižování jejích ztrát či úplnou eliminaci jejího využívání.
 • Fotovoltaika – Plánujete nákup fotovoltaických panelů na střechy svých provozoven? Dotace může pokrýt výstavbu fotovoltaické elektrárny včetně bateriových systémů.
 • Digitální transformace podniků – Je vaším záměrem digitalizovat a zefektivnit výrobu, chod služeb, skladové hospodářství, práci na dálku či logistiku? Financování využijete na zvýšení úrovně digitálních procesů.
 • Elektromobilita – Chcete se zapojit do trendu elektromobility a ve svém podnikání využívat elektromobily? Získejte dotaci na pořízení elektromobilů i dobíjecích stanic.

TAČR

Technologická agentura České republiky má ve své gesci několik národních a evropských programů zaměřených na podporu aplikovaného výzkumu. Hlavními žadateli mohou být soukromé firmy i výzkumné a vývojové organizace.

 • Trend – Podpora projektů výzkumu a vývoje rozvíjejících nové technologie a materiály, zvyšujících míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií s potenciálem rychlého uplatnění v praxi.
 • Théta – Dotace na projekty výzkumu a vývoje v oblasti energetiky.
 • Doprava 2020+ – Dotace na projekty výzkumu a vývoje v oblasti dopravy.
 • Sigma – Podpora projektů aplikovaného výzkumu a inovací v oblastech předaplikačního výzkumu, společenských, humanitních věd a umění, mezinárodní spolupráce či pro začínající výzkumníky.

OP TAK

Nástupce oblíbeného OP PIK, jehož cílem je rozvoj konkurenceschopnosti malých, středních, a za určitých podmínek i velkých českých firem. První výzvy by měly být vyhlášeny v květnu. Některé z plánovaných programů budou navazovat na OP PIK:

 • Aplikace – Podpora projektů zaměřených na průmyslový výzkum a experimentální vývoj.
 • Inovace – Podpora investic do výrobních technologií zaměřených na inovované výrobky, technologie nebo služby a jejich uvedení na trh.
 • Potenciál – Podpora založení a rozvoje center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací.
 • Proof of Concept – Dotace na ověření technické proveditelnosti a tržního potenciálu výzkumného projektu, jehož cílem je zavedení nového výrobku či služby na trh.
 • Digitální podnik – Dotace na zavedení digitalizace a automatizace v podnicích, nákup softwarových řešení či logistických systémů.
 • Technologie 4.0 – Podpora zavedení prvků digitalizace a automatizace, pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení.
 • Poradenství – Dotace na poradenství v oblasti inovací a rozvoje pro malé a střední podniky.
 • Marketing – Podpora účasti na zahraničních veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích včetně online formy.
 • Nemovitosti – Podpora revitalizací objektů (brownfieldů) pro podnikatelské účely.
 • Úspory energie – Dotace na snížení energetické náročnosti podniku, využívání odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavedení či modernizaci systému měření a regulace.
 • Obnovitelné zdroje energie – Podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů.
 • Čistá mobilita – Podpora pořízení vozidel na elektrický či vodíkový pohon a nabíjecí a plnící infrastruktury (bude realizována výhradně prostřednictvím finančních nástrojů).

Další možnosti podopry

 • The Country For The Future – Dotace na zavedení inovací s využitím výsledků VaV v oblasti automatizace, robotizace a umělé inteligence do praxe.
 • Investiční pobídky – Financování významných investic do výrobních technologií, nemovitostí, technologických či výzkumně-vývojových center nebo center sdílených služeb či výroby v oblasti zpracovatelského průmyslu.

V OP TAK se ovšem můžeme těšit i na zcela nové dotační programy, jakými jsou např. Průmyslové hospodaření s vodou, Oběhové hospodářství, Spolupráce škol a firem a další.