Prostředí pro život – dotace na výzkum, vývoj i inovace v oblasti životního prostředí

Máte v plánu realizovat výzkumný či vývojový projekt v oblasti životního prostředí? Je váš projekt zaměřen na nejpokročilejší environmentální technologie a postupy či ekoinovace? Pokud ano, pak je pro vás velkou příležitostí veřejná soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, která je nyní otevřena hned ve 2 podprogramech.

Kdo může dotaci získat a kolik činí

Žadatelem mohou být podniky z celé České republiky vč. Hlavního města Prahy, výzkumné organizace či organizační složky státu. Maximální výše dotace, kterou můžete získat na své projekty výzkumu, vývoje a inovací, je 12 mil. Kč pro podprogram 1 a 15 mil. Kč pro podprogram 2. Maximální míra intenzity podpory na jeden projekt je 85 % a závisí na zvoleném podprogramu, velikosti podniku, ale i na faktu, zda projekt probíhá v účinné spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací.

Financovat můžete například:

  • osobní náklady včetně stipendií
  • náklady na nástroje a vybavení ve formě daňových odpisů
  • náklady na smluvní výzkum, technické poznatky a patenty
  • nepřímé a ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky

Podprogram 1

Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu

Jeho cílem je zjednodušit a zefektivnit veřejnou správu a zkvalitnit řízení a regulaci v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu. Velký prostor zde má také prosazování principů oběhového hospodářství a udržitelného rozvoje ve veřejném sektoru.

Podprogram 2

Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost

V tomto podprogramu mohou uspět podniky, které plánují projekty zaměřené na environmentální technologie a ekoinovace, projekty orientované na inovativní přístupy s praktickou využitelností zmírňující dopady klimatických změn, reflektující ochranu přírodních zdrojů a trendově orientované na aktuální výzvy v životním prostředí.

Velkou šanci na úspěch mají komerčně využitelná řešení, protože tento podprogram cílí primárně na rychlé zavedení výstupů do praxe a hodnotí se komerční předpoklady, předpokládané ekonomické přínosy a uplatnitelnost výstupů projektu na trhu.

Konkrétní příklady jednotlivých témat jsou:

  • nová technologická řešení zaměřená na snižování emisí skleníkových plynů
  • inovativní řešení v oblasti energetických úspor
  • prevence vzniku odpadů, možnosti opětovného použití výrobků

Rádi vám pomůžeme s přípravou žádosti o dotaci, povězte nám o svém projektu během nezávazné konzultace, která je zdarma!