SIGMA: Podpora projektů se zapojením společenských věd, humanitních věd a umění

Došlo k vyhlášení první veřejné soutěže v rámci programu SIGMA, který cílí na posílení společenských věd, humanitních věd a umění (zkráceně SHUV) v aktivitách aplikovaného výzkumu a inovací. Podporuje zároveň uplatnění výstupů těchto aktivit v podobě nových nebo podstatně zdokonalených produktů, postupů, procesů nebo služeb.

Tento program je dělen do několika dílčích cílů, v rámci kterých budou postupně vyhlašovány veřejné soutěže. V současné době jsou již přijímány žádosti do dílčího cíle 3, který podporuje využití inovačního potenciálu SHUV a jejich zapojení do projektů, které jsou přínosné pro udržení a zvyšování kvality života člověka v reakci na dynamické společenské, ekonomické, globalizační, kulturní nebo technologické proměny.

Tato první veřejná soutěž je tematicky zaměřena a uchazeči si musí zvolit právě jedno hlavní téma a dále jedno podtéma, které musí být jednoznačně řešeno jádrem projektu:       

1. Odolnost společnosti

 • Informační a datová gramotnost, společenské souvislosti při zavádění nových technologií
 • Odolnost společnosti vůči dezinformacím, mechanismy zvyšování důvěry občanů v demokratickou společnost
 • Předpoklady a nástroje zvyšování odolnosti české ekonomiky
 • Způsoby identifikace a nástroje předcházení budoucím celospolečenským hrozbám
 • Cirkulární ekonomika – celospolečenské souvislosti

2. Vzdělání a uplatnění

 • Digitální vzdělávání
 • Otevření IT oborů ženám
 • Nové metody vzdělávání ve STEM oborech na všech stupních škol
 • Předpoklady pro podnikání – v každém věku, v každém čase

3. Udržitelnost

 • Inovativní řešení dle Koncepce Smart Cities
 • Bioekonomika
 • Progresivní design
 • Environmentální stopa – nové komunikační a osvětové nástroje
 • Environmentální a ekonomická udržitelnost domácností, energetická chudoba
 • Adaptace na změnu klimatu ve společenských souvislostech

Z tohoto programu je možné financovat zejména mzdové náklady výzkumníků, náklady na nástroje, přístroje a vybavení formou odpisů či smluvní výzkum a další přímé i nepřímé náklady. O finance mohou žádat podniky všech velikostí a výzkumné organizace z celé ČR včetně Prahy. Možné je získat až 12 mil. Kč, přičemž maximální míra dotace na projekt je 80 %.

Plánujete projekt, který tematicky zapadá do tohoto programu?

Chci konzultaci zdarma