V září můžete přispět k modernizaci energetického sektoru díky dotaci z programu Théta 2

Energetický průmysl v posledních letech prochází dynamickými změnami, které ho činí jedním z nejrychleji se vyvíjejících odvětví. Na trhu jsou patrné trendy v posilování výroby energie z obnovitelných zdrojů a v podpoře inovativních energetických řešení.

Rády bychom vám tedy nyní představily dotační program Théta 2, který poskytuje Technologická agentura České republiky, a který bude vyhlášen již na začátku září.

Tento dotační program se zaměřuje na transformaci a inovaci energetického průmyslu. Jeho cílem je přechod na udržitelné a efektivní zdroje energie, snížení závislosti na fosilních palivech a posílení energetické bezpečnosti. Důraz je kladen nejen na rozvoj obnovitelných zdrojů energie, ale také na modernizaci stávající infrastruktury a implementaci pokročilých technologií, které přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů.

Pokud byste se chtěli také podílet na celkové modernizaci energetického sektoru, tento program je příležitostí ke snížení nemalých nákladů na výzkum a vývoj vašeho projektu.

Financovat můžete např. výzkum a vývoj nových technologií zvyšujících účinnost a spolehlivost výroby, přenosu a distribuce energie, ale i další výzkumné a vývojové aktivity.

Kdo může o dotaci žádat

Théta 2 podporuje široké spektrum aktivit od základního výzkumu až po aplikovaný vývoj, čímž umožňuje spolupráci mezi výzkumnými institucemi, univerzitami a průmyslovými podniky.

Žadatelem tak mohou být podniky všech velikostí i výzkumné organizace, ať už v účinné spolupráci, či samostatně.

Co můžete díky dotaci financovat

  • mzdy výzkumných pracovníků, techniků a dalších odborníků, včetně stipendií
  • nástroje, přístroje a vybavení po dobu trvání projektu
  • subdodávky, smluvní výzkum
  • další náklady, např. materiál, cestovné, ochrana práv průmyslového vlastnictví, patenty, licence…

Kolik lze získat

Maximální míra dotace je až 90 % ze způsobilých výdajů projektu.

Veřejná soutěž má celkem 3 podprogramy:

Podprogram 1 s názvem Výzkum ve veřejném zájmu je zaměřen na základní trendy v energetice, jako je dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace. Zároveň bude v tomto podprogramu pozornost věnována mezioborovým technickým oblastem, jako jsou interakce a propojení energetiky s ostatními odvětvími.

Podprogram 2 s názvem Energetické technologie pro konkurenceschopnost si klade za cíl podpořit technologie a řešení s rychlým uplatněním v praxi, které přispějí k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR. Podpora se bude soustředit na tradiční, ale i nové oblasti výzkumu a vývoje.

Podprogram 3 s názvem Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky se zaměřuje na podporu technologií a řešení, které v době návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti a u nichž se neočekává rychlé uplatnění v praxi, naopak mají podpořit nová řešení v průmyslových inovacích.

Příklad podpořeného projektu:

Společnost zabývající se řízením energie čerpala dotaci na vývoj nové technologie pro inteligentní budovy.

Výsledek v podobě unikátního řešení flexibilního konceptu mikrogridu (mikrosítě) bude integrovat obnovitelné zdroje energie do elektrizační soustavy, ukládat energii a nabíjet elektrická vozidla. Technologie umožní komunikaci, řízení a ovládáni v elektrických rozvodech primárně bytových domů, ale i jiných typů budov.

Dotace pomohla financovat provozní náklady, jako jsou mzdy vývojových pracovníků, materiál či režie, a to jak podniku, tak i spolupracující univerzitě.

Chcete se dozvědět více? Nebo již víte, že chcete pomoci s přípravou vašeho projektu? Obraťte se na nás!

Chci konzultaci zdarma