Budoucnost financování výzkumu, vývoje a inovací? Můžeme si oddychnout díky programu TWIST.

Řada z vás se jistě chystá na další veřejnou soutěž programu TREND, která nás čeká již v červnu. Tento program je jednou z nejoblíbenějších cest, jak ve firmách a univerzitách (v roli partnera) pomocí dotace financovat výzkumné a vývojové projekty pro zefektivnění výroby, zavádění nových výrobků nebo služeb. Někteří z vás si však jistě již dělají výhledy na další roky a z harmonogramu Technologické agentury České republiky je zřejmé, že žádná další soutěž od roku 2025 a dále není plánována.

Stejně tak se už nedočkáme další soutěže programu The Country for the Future, který několik let podporoval malé a střední podniky v zavádění inovací do praxe. Kvůli absenci obou těchto programů Ministerstva průmyslu a obchodu by však mnoho zajímavých, průlomových a užitečných nápadů nemuselo vůbec spatřit světlo světa.

Máme pro vás ale velmi dobré zprávy! Budoucnost financování výzkumu, vývoje a inovací má již jasné obrysy, chystán je nový program TWIST. Nejedná se o taneční lekce, ale zkratku pro Transfer, Výzkum, Vývoj a Inovace pro Strategické Technologie. Program navazuje na právě výše zmíněné programy, těšit se tak mimo jiné můžeme na podporu aplikovaného výzkumu ve strategických oblastech (jako dříve program TREND) a zavádění inovací do praxe (jako dříve program The Country for the Future).

Podpora aplikovaného výzkumu bude opět zahrnovat projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, kdy cílem je dosažení nového výstupu (jako je například prototyp, software, funkční vzorek), díky kterému budou moci firmy zefektivnit svou výrobu, případně zavést na trh novou službu nebo výrobek. Týkat by se měla jak malých, středních, tak i velkých podniků. Stěžejními předpokládanými tématy by měly být umělá inteligence, polovodiče a mikroelektronika a kvantové technologie, ale nechme se finálním výčtem ještě překvapit.

Oproti tomu podpora zavádění inovací do podnikové praxe opět cílí pouze na malé a střední podniky. Cílem bude podporovat inovace založené na prokazatelném využití výsledků předchozího výzkumu a vývoje, a to například ze spolupráce s vysokou školou a ostatními výzkumnými organizacemi či pořízením jejich know-how. Dále je ale v plánu podpořit také ostatní inovace, zejména zaměřené na posílení digitalizace podniků.

Program TWIST je plánován s výhledem na 7 let, můžeme se tak těšit na řadu veřejných soutěží. Otázkou je prozatím konkrétní cesta administrace programu, jelikož Rada pro výzkum, vývoj a inovace se kriticky vyjadřuje k systému MS 2014+, kde byl administrován program The Country for the Future (pamatujeme i administraci přes systém ISTA).

My v MIDA jsme za nový program rády, protože snad bezprostředně naváže na programy předchozí a přinese podnikům potřebnou podporu.