Zacházení s vodními zdroji – mezinárodní výzva Water4All

Jedná se o mezinárodní program Evropského partnerství Water4All k předkládání výzkumných a inovačních projektů na téma „Management of water resources: resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events and management tools.“

Plánovaná výzva bude zaměřena rozvoj znalostí, modelů, přístupů, nástrojů a metodik k lepšímu pochopení hydrologických procesů v různých měřítcích, aby bylo možné účinněji reagovat na vznikající problémy s vodou související s extrémními jevy.

Výsledky projektů mají přispět k implementaci globálních, evropských a národních vodohospodářských politik a strategií, v rámci Green Dealu, Rámcové směrnice o vodách, Spravedlivé transformace a cílů udržitelného rozvoje OSN.

Témata výzvy (v originálním znění):

  • Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  • Tools for water management – in the context of hydroclimatic extreme events
  • Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

Pro české uchazeče vychází pravidla výzvy z programu Prostředí pro život. TA ČR podpoří úspěšné české uchazeče působící v mezinárodních projektech, jejichž výsledky budou uplatnitelné v českých podmínkách. Projekty mohou předkládat mezinárodní konsorcia složená minimálně ze tří způsobilých partnerů z nejméně tří zapojených zemí (členské země EU a členské nebo přidružené země EU). Maximálně může být způsobilých partnerů v konsorciu sedm. TA ČR podpoří české uchazeče celkovou částkou 350 000 € (maximálně 180 000 € na jeden projekt), přičemž na českou stranu projektu je povolená podpora maximálně 85 % celkových způsobilých nákladů projektu.

Země, které předběžně projevily zájem se do výzvy zapojit: Belgie, Česko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Jihoafrická republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Moldavsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Turecko.

Prozatím je uzávěrka předložení předběžných návrhů plánovaná na březen 2022.