OP TAK – Podpora spolupráce podniků s výzkumnými organizacemi

Letošní rok je už od začátku plný nových dotačních výzev.  Kromě Inovačních voucherů, o kterých jsme už psali, byly aktuálně zveřejněny i podmínky výzev: Partnerství znalostního transferu, Spolupráce – KlastryTechnologické platformy, jejichž hlavním cílem je podpora spolupráce podniků s v ýzkumnými organizacemi.

Partnerství znalostního transferu

Malé a střední podniky či výzkumné organizace mohou získat znalosti, technologie či dovednosti od organizací pro výzkum a šíření znalostí. Konkrétně se mohou zabývat:

  • zaváděním pokročilých technologií
  • vývojem a inovacemi nových produktů či služeb nebo inovacemi procesů včetně designu
  • zlepšením výrobních a podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Mohou tak získat dotaci ve výši 1 – 8 mil. Kč. Míra podpory je maximálně 70 % pro podniky a 85 % pro výzkumné organizace. Financovat mohou zejména hardware a sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál, workshopy, služby expertů či přístup k informacím a databázím.

Spolupráce – Klastry

Cílem této výzvy je zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou. Finanční podporu je možné získat na kolektivní výzkum, sdílenou infrastrukturu  či rozvoj inovačního klastru.

O dotaci ve výši 1 – 40 mil. Kč  mohou žádat malé a střední podniky i výzkumné organizace. Podpořeny mohou být mnohé výdaje, kterými jsou např. osobní náklady, marketing a propagace, semináře, konference, stroje a zařízení, HW a SW, stavby, služby, nájemné či režijní náklady – v závislosti na podporované aktivitě.

Technologické platformy

Zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou je cílem i poslední vyhlášené výzvy, v níž mohou podniky všech velikostí čerpat podporu ve výši 0,5 – 5 mil. Kč.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Vytvoření Akčního plánu pro digitální a zelenou transformaci průmyslu.
  • Navázání hlubší spolupráce technologických platforem (TP) na evropské úrovni.
  • Koordinace českých podnikatelských subjektů a organizací pro výzkum a šíření znalostí v přístupu do programu Horizont Europe a dalších evropských programů.

Míra podpory je nejvýše 75 % způsobilých výdajů, do nichž lze zařadit osobní náklady, hardware a software, služby poradců, expertů a studie, semináře, konference a další marketingové a propagační aktivity či nájemné a režijní náklady.

Rádi s vámi budeme konzultovat váš projekt a pomůžeme vám pro něj najít vhodný dotační program.

Chci konzultaci zdarma